كميسيون پزشكي سلامتكده طب سنتي پونك صبح امروز با حضور حکیم خیراندیش و برخي از پرشكان اين سلامتكده با تخصص هاي گوناگون طب سنتي در آستان مقدس امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع) برگزار شد.

در اين جلسه دباره راه های تشخیص کبد چرب از طریق زبان و چشم و روش های درمان آن بحث و تبادل نظر شد، و در نهایت پروتکل مشخصی تدوین شد. همچنین در این جلسه در مورد دو بیمار کمیسیون پزشکی تشکیل شد و راهکارهای درمان ارائه شد