كميسيون پزشكي سلامتكده طب سنتي پونك صبح امروز با حضور برخي از پرشكان اين سلامتكده با تخصص هاي گوناگون طب سنتي در آستان مقدس امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع) برگزار شد.

در اين جلسه آخرين نتايج و دستاوردهاي درماني كرونا و افسردگي به تبادل نظر گذاشته شد.

?دوشنبه ٢١ تيرماه ١