مرکز خدمات حقوقی و داوری امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع) خدمات متنوع زیر را به مراجعان ارائه می دهد.♦️مشاوره دعاوی خانوادگی

♦️مشاوره دعاوی مدنی حقوقی

♦️مشاوره تخصصی در امور حسبی، حجر، قیمومیت، وصایت


?بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار پونک، پونه سوم، آستان امامزادگان عنیعلی و زینعلی (ع)، ساختمان سجاد، طبقه اول، دفتر مشاوره

?۰۹۱۰۰۱۳۰۰۲۰


مرکز افق ساجدین
آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع)

@emamzade_eynalizeynali
@clinic.sajjad
www.eynalizeynali.com